Verdict in the case of Delftse Hout nudism

nude beach signPerhaps you remember the upheaval about the sudden closure of the decades old nude beach in Delft, the Netherlands. Yesterday there was a verdict on the case, and it was in favour of the nudists on trial.

Here is the official, Dutch verdict on the Dutch justice site. I’ll translate it for those who can’t read Dutch:

Acquittal of forbidden nudity in Delft

The Hague , 11th of July 2014

On the 11th of July 2014 the Court of The Hague has acquitted eight suspects of sixteen cases of forbidden nude recreation.

The city of Delft has closed the nude beach in the nature and recreational area of Delftse Hout on the 18th of April 2013. The eight suspects have spent time on the beach undressed after that date, and for that they received fines.

The law states that unclothed recreation is not permitted in public places that aren’t suitable for that. The suspects have said that it’s not clear what the law-maker means with that. The Court of The Hague states that the law should be interpreted in a way that nude recreation is not permitted in public places that are evidently not suited for that. In the cases of the eight suspects there is insufficient evidence, and therefore they have been acquitted.
The Public Prosecutor had asked the court to provide maintainable rules concerning nude recreation. The court said to that: “It is not for a judge to make clear laws or to clarify laws. That is explicitly a task of the law-maker.”

The master move

Compact rewrite of an extensive article on the nudists’ trials in Delft. Original in Dutch on the website of Rob Meerwijk: (note: much text, translations might be off as I used Google translate to do a lot of the work for me. Note: Mr Spong is a famous Dutch barrister/lawyer).


Today I read the news that Mr. Spong is defending the eight people who had been convicted in the Delft case. That is beautiful. I have the feeling that we are making a big error in thinking all together. I have no legal qualifications, but I have been given a reasonable dose of common sense, so this is my attempt.

I think our biggest mistake is in it that we do not sufficiently recognize article 430a of the criminal law. The suspects were in Delft in January before the criminal court and not the civil or administrative courts. The job of a criminal court is to determine whether a law in the Criminal Code has been violated, and whether this can be legally and convincingly proven And that is precisely the heart of the whole story.

The criminal Code

Article 430a says : He who is outside an area designated as suitable for unclothed public recreation by the council place , undressed on or to public traffic which is not suitable for unclothed recreation, shall be punished by a fine of the first category .

In the 1st 3 points is not a discussion :

*    not designated. Confirmed in the case Delftse Hout by the administrative court, although it was designated , but not reconfirmed after Article 430a was in force
*    undressed and
*    open to public traffic

So that part of the burden of proof is clear and no one disputes . All suspects confess to these counts in the indictment .

It is therefore a question that especially the last point should be , that the place is not suitable . Still proved by the prosecution and it is hereby expressly for this to be proven otherwise you as a suspect innocent. However, we expect in general from the judge that he explains the suitable place , or at least that’s our starting point . These are two completely different viewpoints and they don’t match with each other . Therefore, we might conducted to date technically the wrong defense. A criminal court will never be able to rule a place suitable, but is at best capable to conclude that the prosecution failed to prove that a place is unsuitable.

Model regulation

The model from 2012: Only if the nature of the place or the circumstances are such that reasonably can be assumed that the area is adequate, the fact retains a certain degree of punishablity. The Minister of Justice a number of factors, which in his view shoudl be considered whether there is a suitable place for unclothed recreation, namely:

 • the fact that the great majority of those present on the spot should have no objection to undressed recreation
 • local conditions and circumstances
 • (sometimes ) the time of the day

In particular, the first bullet is never proven, unless the police is planning to hold a poll to among the people present to see if they are offended and when they may verbalized those who were there before the vote? The other two points seem moot to me.

Declared proven or not

The multiple council chamber of the court (quite a high court) was very clear about the burden of proof in the case Spong as far as legal language can be clear: Whatever it be, the court is of the opinion that the present case does not contain sufficient evidence that the relevant section of Almeerderzand it is not suitable for public unclothed recreation. The mere fact that an adjacent section for such recreation is appropriate , which is clear from the legislative history, is in itself insufficient .

The core is in the point : ” the mere fact ” . It’s not about numbers, but also about not visible or otherwise. The number given is in fact sufficient grounds for reasonable doubt and therefore not proven. Mr . Spong was smart enough to submit his defense. Precisely to the point.

And did you win, is the question? It may still feel as unjust , but hey, you’re found not guilty of an offense, and within the criminal law is that really the best possible.

Delftse hout. >>De meesterzet

Artikel op de website van Rob Meerwijk, in z’n geheel herplaatst:

De meesterzet: verdediging door mr. Spong

Vandaag heb ik het nieuws gelezen dat mr. Spong in hoger beroep de 8 mensen die nog veroordeeld zijn in de zaak Delft gaat verdedigen. Dat is mooi. Ik heb namelijk het gevoel dat we met zijn allen een collosale denkfout maken.  Ik ben niet heel erg juridisch onderlegd, maar heb wel een redelijke dosis gezond verstand meegekregen, dus bij deze een poging.

Ik denk dat onze grootste fout er in zit dat we niet voldoende onderkennen, dat 430a onderdeel is van het strafrecht. De verdachten uit Delft zaten in januari dan ook bij de strafrechter en niet bij de civiele- of bestuursrechter. De taak van een strafrechter is om vast te stellen of er een wet uit het wetboek van strafrecht is overtreden en of dit wettig en overtuigend bewezen kan worden. En daar zit nu net de crux van het hele verhaal.

Lucas Cranach Vrouwe Justitia

De strafwet

Artikel 430a zegt: Hij die zich, buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Over de 1e 3 punten is geen discussie:

 • niet aangewezen
  Bevestigd in de casus Delftse Hout door de bestuursrechter, hoewel wel aangewezen geweest, maar niet in herbevestigd nadat artikel 430a in werking was getreden
 • ongekleed en
 • voor het openbaar verkeer bestemd

Dus dat deel van de bewijslast is duidelijk en wordt door niemand betwist. Alle verdachten bekennen op deze punten van de aanklacht.

Het gaat er dus om dat met name het laatste punt ook nog door het OM bewezen moet worden, namelijk dat de plek ongeschikt is. En het gaat er hierbij nadrukkelijk om dat dit bewezen moet worden, anders ben je als verdachte onschuldig. Wij verwachten echter in het algemeen van de rechter dat hij de plek geschikt verklaart, of dat is in ieder geval ons uitgangspunt. Dat zijn 2 totaal verschillende gezichtspunten en dat matcht niet met elkaar. Daarom voerden we tot op heden technisch misschien wel de verkeerde verdediging. Een strafrechter zal namelijk een plek nooit geschikt kunnen verklaren, maar op zijn best concluderen dat het ‘t OM niet gelukt is om te bewijzen dat een plek ongeschikt is.

Modelverordening

Uit de modelverordening 2012: Slechts indien de aard van de plaats of de omstandigheden zo zijn, dat in redelijkheid niet meer kan worden gesproken van geschiktheid, blijft het feit een zekere mate van strafwaardigheid behouden. De minister van justitie noemde tijdens de Kamerbehandeling reeds een aantal factoren, dat zijns inziens bij de afweging, of er sprake is van een geschikte plek voor ongeklede recreatie, betrokken moet worden, te weten:

 • het feit, dat de grote meerderheid van de ter plaatse aanwezigen geen bezwaren moet hebben tegen ongeklede recreatie
 • de lokale omstandighedende tijdsomstandigheden en
 • (soms) het tijdstip van de dag

Met name de eerste bullet is natuurlijk nooit te bewijzen, tenzij de politie van plan is om bij overtreding een poll te gaan houden onder de aanwezige personen en mogen de geverbaliseerden dan ook meestemmen? De overige twee punten lijken me geen punt. Lezenswaardig over deze materie is de verhandeling van mr. Holdijk, maar ook slechts een mening van een rechtsgeleerde uit de tijd dat de wet werd ingevoerd.

Bewezen verklaard of niet

De meervoudige raadskamer van het hof (niet de minste) was heel duidelijk over de bewijslast in het geval Spong voor zover juridische taal duidelijk kan zijn: Hoe dit zij, het hof is van oordeel dat het onderhavige dossier onvoldoende bewijs bevat dat het betreffende gedeelte van het Almeerderzand niet geschikt is voor openbare ongeklede recreatie. Het enkele gegeven dat een aanpalend gedeelte voor zodanige recreatie is aangewezen is, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, daartoe op zich onvoldoende.

De kern zit in het punt: “het enkele gegeven”. Je hoeft het dan helemaal niet meer over aantallen te hebben, maar ook niet zichtbaarheid of anderszins. Het enkele gegeven is namelijk voldoende reden voor gerede twijfel en dus voor niet bewezenverklaring. Mr. Spong was slim genoeg om zijn verdediging juist op dit punt te voeren. En heb je dan gewonnen, is de vraag? Het voelt misschien nog steeds als onrechtvaardig, maar ja, je bent niet schuldig bevonden aan een strafbaar feit en binnen de strafwet is dat toch echt het maximaal haalbare. Vrijspraak is altijd ontslag van rechtsvervolging en nooit echte vrijspraak http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijspraak. Als we dat anders willen dan zullen we een neefje van 430a in het burgerlijk of in het bestuurlijk wetboek moeten zien te krijgen en 430a uit het wetboek van Strafrecht: Het recht om jezelf te zijn in de openbare ruimte als onvervreemdbaar grondrecht op laten nemen in de grondwet zou ultiem zijn. Dat was al in de inzet van de NFN in 1981, maar dat is toen niet gelukt (http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19801981/PDF/SGD_19801981_0003119.pdf) We moesten al blij zijn dat we niet meer onder het artikel “schennis” vielen was toen de opvatting van de commissie die erover ging.

Meesterzet

Ik denk dus dat een technische verdediging beter werkt dan een principiële. Dus meer een verdediging te voeren zoals Spong dat eerder heeft gedaan en niet te proberen om de Delftse Hout principieel geschikt te laten verklaren. De facto is namelijk het “niet bewezen verklaren” voldoende. De gemeente zal dan wel moeten stoppen met bekeuren, want er is geen grond meer voor. En volgens mij is het een meesterzet om mr. Spong zelf de verdediging te laten voeren. En bovendien een hele eer!

News about the naturist’s trial

Delftse Hout. Sign states “Nude recreation”

The Dutch NFN (organisation for Dutch naturists) has taken the step to demand that all charges for all the naturists are dropped that received a ticket for being naked on the former nude beach in Delft. (Original article in Dutch here.)

Despite the many acquittals the NFN is not pleased with the verdict of the judge. The criteria of 150 (other/dressed) beach visitors is completely arbitrary and practically unmaintainable and for that reason it should be withdrawn. The adequacy of the beach can’t have changed all of a sudden because of a number. All the fined people as well as the NFN state that the beach was perfectly suited for nude recreation at the moment of the fines and they wish to see this affirmed in an appeal.

Nude beach Delft and court. The first results.

The first results are in. The court has looked at the fines of the Dutch nudists from the Delft nude beach.

Ruling: the beach is not fit for naked recreation when more than 150 dressed people (including children) are present.

Most people who were fined don’t have to pay. (I don’t know how they decided on that.)

The city of Delft has announced they are going to find a better place for the nude sunlovers. Many people fear that this will be a remote, hard to reach location where there is far more opportunity for sexual harassment than happened at the present location. A number of nudists plan to appeal, as on the same morning a large number of people were treated differently for the same ‘offence’.

Nude recreation in the Netherlands

Delft.Probably all naturists and nudists in the Netherlands know about it. A while ago the city council of Delft close the local nude beach because of ‘too much sexual harassment’ as reported by people. Since then persistent nudists are fined time and again because they don’t give up on ‘their’ beach. Yesterday in an article in a leading Dutch newpaper: Herman van der Helm, who frequents the (prior) nude beach and co-founder of the naturist swimming association: “This week I already was fined 5 times, 3 of which in one day”.

Nude beach closed

The article mentions that the police received many positive reactions of clothed people:

According to the city of Delft did the police receive many positive reactions. ‘Clothed people praise the way the police handles this,’ says a spokesperson of the city.

This can hardly be seen as proof. No one mentions any numbers. Say there are 25 nudists who complain about losing their beach and there are 3 ‘positive reactions’ then the balance is entirely off.

The Dutch Nudist Foundation NFN keeps a watchful eye on the happenings in Delft.

Naaktrecreatie in Nederland

Delft. Waarschijnlijk hebben alle naturisten en nudisten het gehoord. Het naaktstrand in de Delftse Hout is officieel gesloten en het regent bonnen voor de mensen die er alsnog naakt recreëeren. Gisteren verscheen er een artikel op AD.nl. Hierin zegt Herman van der Helm, die vaste klant van het (voormalige) naaktstrand en mede-oprichter van de Naturistische Zwemvereniging Delft is: ‘Ik heb binnen een week al vijf bekeuringen gehad, waarvan drie bonnen op dezelfde dag.’

In het artikel wordt geschreven dat de politie juist positieve reacties heeft ontvangen van geklede recreanten:

Volgens de gemeente Delft zijn er bij de politie juist positieve reacties binnengekomen. ‘Geklede recreanten prijzen de aanpak van de politie,’ zegt een woordvoerder van de gemeente.

Dit is amper als bewijs aan te dragen. Er worden geen aantallen genoemd. Stel dat er 25 nudisten klagen over het verlies van hun naaktstrand en er zijn helemaal 3 ‘positieve reacties’ binnengekomen, dan ligt de balans wel helemaal scheef.

De NFN blijft alert op wat er in Delft gebeurt.

Verzet tegen sluiting naaktstrand Delftse Hout

Via Reformatorisch Dagblad :

Verzet tegen sluiting naaktstrand Delftse Hout

28-06-2013 19:18 | Redactie regio

De sluiting van het naaktstrand in het natuur- en recreatiegebied de Delftse Hout in Delft is tegen het zere been van de Naturisten Federatie Nederland (NFN).

De NFN heeft deze week een voorlopige voorziening bij de Haagse rechtbank aangevraagd. Die aanvraag heeft tot doel sluiting van het naakstrand door de gemeente van tafel te krijgen, stelde NFN-directeur H. J. Kamerbeek vrijdag desgevraagd.

Reden dat de gemeente Delft het naaktstrand sluit, is dat er „op deze locatie de afgelopen jaren een duidelijke toename van strafbare feiten, aangiften en overlast geconstateerd is op het gebied van schennisplegingen en dan met name van zogenaamde herenontmoetingen”, meldde het college van burgemeester en wethouders in een recente brief aan de gemeenteraad, daarmee doelend op contacten tussen homoseksuelen.

„Geconstateerd is dat het naaktstrand steeds drukker bezocht wordt door mannen met andere bedoelingen dan naakt recreëren. Er worden met grote regelmaat ‘cruisende’ en daadwerkelijke seksuele handelingen verrichtende mannen gesignaleerd en aangehouden.” Overwogen is om stekelplanten te plaatsen om mannen te weren.

Het college wijst erop dat het naakstrand „heel open en toegankelijk” ligt en omsloten wordt door strandgebieden waar mensen wel strandkleding dragen.

„Er zijn het afgelopen jaar meerdere meldingen binnen gekomen van mensen (en kinderen) die ongewild geconfronteerd zijn met mannen die ‘met elkaar bezig’ waren.”

Diverse maatregelen, zoals het snoeien van de bosjes en extra inzet van toezicht en handhaving, hebben „niet tot een afname van activiteiten” geleid, aldus het college in de brief.

De gemeenteraad heeft recent over het naakstrand vergaderd en sloot zich in meerderheid aan bij het besluit van het college, zo stelde een woordvoerder van de gemeente Delft gisteren desgevraagd. Wel wil de raad dat het college alternatieve locaties onderzoekt.

De NFN, die ook een bezwaarschrift bij de gemeente indiende, stelt dat het best meevalt met de overlast. De NFN vindt de sluiting van het strand „veel te rigoureus en te drastisch”, zo meldt de naturistenorganisatie in een gisteren verstuurd persbericht. „Het is voor de NFN onverteerbaar dat deze maatregel alle bezoekers van het naaktstrand treft. Voor zover er al sprake is van overlast, dan gebeurt dit op een klein gedeelte van het naaktstrand en vooral buiten reguliere stranduren.” De NFN roept „alle naaktrecreanten die in de Delftse Hout worden weggestuurd of bekeurd op om ons daarover direct in kennis te stellen, zodat we tegen onterechte bekeuringen en verwijderingen in het geweer kunnen komen.”

(Origineel artikel)

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy