Nudisme versus exhibitionisme

Heel veel mensen kennen het verschil tussen nudisme en exhibitionisme niet. Beide groepen tonen een naakt lichaam, of in geval van de exhibitionist vaak enkel delen van het lichaam, maar er is een groot verschil tussen de onderliggende ideeën van de twee.
Een exhibitionist toont zichzelf te midden van geklede mensen om ze te provoceren of te schokken. Het idee is dat zoiets seksueel opwindend is.

Wat zegt Wikipedia hierover “Exhibitionisme in ruime zin is het seksueel genieten van bekeken te worden. Het kan gaan om door kleding bedekte geslachtsorganen, of om een (deels) naakt lichaam en eventueel ook om seksuele gedragingen; het is het complement van voyeurisme. De WHO stelt dat exhibitionisme een parafilie is; het is terug te vinden in hoofdstuk V van de ICD-10 als seksuele afwijking.
Het woord exhibitionisme wordt meestal gekoppeld aan het gedrag van mannen die zichzelf bloot laten zien. Een ander woord voor een man die zich onverwacht en ongevraagd bloot toont is een ‘potloodventer’. Iemand die er mee geconfronteerd wordt, kan schrikken, maar in het algemeen is de exhibitionist niet uit op verdere seksuele toenadering

De online Encyclopedia Britannica zegt: “exhibitionism, derivation of sexual gratification through compulsive display of one’s genitals. Like voyeurism, sexual display is almost universal as a prelude to sexual activity in animals, including humans; it is regarded as deviant behaviour when it takes place outside the context of intimate sexual relations. Exhibitionists are usually not dangerous, although the experience is frequently perceived by the victim as threatening; violence or sexual assault seldom follows the display.”
In het nederlands: “exhibitionisme, afgeleide van sexuele voldoening door obsessief tonen van iemand’s geslachtsdelen. Net als bij voyeurisme is het sexueel vertoon bijna universeel een aanzet tot sexuele activiteit bij dieren, inclusief mensen; het wordt gezien als afwijkend gedrag als het gebeurt buiten de context van intieme sexuele relaties.”

Als we dat vergelijken met wat Wikipedia zegt over nudisme, dan komt het verschil duidelijk naar voren: “Nudisme is een leefstijl waarvan de beoefenaar, de nudist, graag ongekleed is en het niet altijd nodig vindt om het lichaam te bedekken. Ook in gezelschap van vreemden achten nudisten dit niet nodig. Naaktheid is voor hen natuurlijk.
De nudist associeert naaktheid niet met seks. Nudisme heeft ook niets te maken met exhibitionisme of voyeurisme. Locatie en situatie is bij veel nudisten niet van belang, al zullen de meesten zich beperken tot naaktstranden, sauna’s, naturistencampings en dergelijke.

Of, volgense de Encyclopedia Britannica: “nudism, also called naturism, the practice of going without clothes, generally for reasons of health or comfort. Nudism is a social practice in which the sexes interact freely but commonly without engaging in sexual activities.”

In het nederlands: “nudisme, ook genoemd naturisme, is het beoefenen van het ongekleed gaan, normaliter voor gezondheidsredenen of gemak. Nudisme is een sociale bezigheid waarbij beide geslachten vrijelijk met elkaar omgaan maar normaal gesproken zonder zich met sexuele activiteiten bezig te houden.”

Geen enkel gewag van dwangmatig gedrag of seksuele bevrediging in elk van de beschrijvingen van nudisme, net als dat er geen sprake is van cultuur, sociaal gedrag of een manier van leven in exhibitionisme.
Nudisten en naturisten willen niemand shockeren. Ja, ze zijn graag bloot, maar dat is voor hun eigen gemak, niet opdat anderen gaan staren of opzettelijk geschokt worden. Ze willen zichzelf niet tentoonstellen. Dat zou hoe dan ook niet meevallen in een groep waar iedereen al naakt is. Een exhibitionist heeft weinig kans van slagen in een nudistische omgeving. Elke poging om iets sexueels te doen in een naturistische of nudistische groep zal normaal gesproken vlot afgestraft worden.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy